BIP

Sekretariat:

gjedynka@wp.pl

Tel. kontaktowy:

757523375

Nawigacja
Współpracujemy z:
baner Karpacz, mapa, oferty noclegowe i atrakcje turystyczne miasta

baner Szklarska Poręba - ceny, hotele

Miejski Informator Edukacyjny

Miejski Informator Edukacyjny

Kliknij: TUTAJ
Projekty edukacyjne

kliknij: TUTAJ

Księga gości
Uczniu, absolwencie, rodzicu. Zachęcamy do wpisywania się do szkolnej księgi gości!
Aby dokonać wpisu, kliknij: TUTAJ
Egzamin gimnazjalny

CKE - informacje

cke logo

Harmonogramy, komunikaty i informacje
CKE, kliknij: TUTAJ
Dla nauczyciela

ScholarisAkty prawne

ważne w pracy nauczyciela
Kliknij: TUTAJ

Czytam więc jestem

Jedynka promuje modę na czytanie, zapraszamy więc do odwiedzania bloga o tematyce czytelniczej!

Kliknij: TUTAJ

Powtórka dla kl. 3
WF z klasą

WF z klasą w "Jedynce"

Oficjalny blog akcji "WF z klasą" realizowanej w Gimnazjum Nr 1, kliknij poniższy obrazek

Pogoda
Nawigacja
Artykuły » Ważne ogłoszenia i informacje
Artykuły: Ważne ogłoszenia i informacje
GEOGRAFIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII Rok szkolny 2018/2019

 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W JELENIEJ GÓRZE

 

PZO dotyczy geografii w klasach III w nowej szkole podstawowej.

 

            Opracowany zgodnie ze Statutem Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze oraz Programem nauczania geografii dla Gimnazjum „Bliżej geografii opracowanym przez Agnieszkę Lechowicz, Macieja Lechowicza” z wydawnictwa WSiP. 

1. Podczas oceniania osiągnięć ucznia będzie obowiązywała zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom będą mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

Zasada otwartości i jawności oceny zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Ocenianie może podlegać weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

2. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne w kl. III - ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

stopień celujący 6 - cel,

stopień bardzo dobry 5 - bdb,

stopień dobry 4 - db,

stopień dostateczny 3 - dst,

stopień dopuszczający 2 - dop,

stopień niedostateczny 1 -ndst.

3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” „-”w bieżącym ocenianiu.

4. Przy ocenianiu prac pisemnych będą obowiązywać progi procentowe za dobrze wykonane zadania:

a. 100% – celujący;

b. 90% - bardzo dobry;

 

c. 75% - dobry;

 

d. 51% - dostateczny;

 

e. 30% - dopuszczający;

 

f. < 30% - niedostateczny.

5. Wszyscy uczniowie na początku roku szkolnego zostaną zapoznani z wymaganiami, zasadami oraz kryteriami oceniania. Uczniowie otrzymają informacje, co będzie podlegało ocenie i w jaki sposób ocenianie będzie prowadzone.

6. Formy kontroli i oceny osiągnięć ucznia:

 1. Według podziału organizacyjnego:
 • indywidualne (np. odpytywanie),
 • frontalne (np. testy),
 • kondensacyjne (np. wszyscy uczniowie wykonują konkretne zadanie, a odpytywanych jest kilku z nich),
 • pozyskiwanie informacji zwrotnych

7. Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów będzie przeprowadzana w formie:

 • ustnej, np. w postaci odpytywania, referowania wybranego zagadnienia, rozmowy nauczyciela z uczniem, swobodnych wypowiedzi uczniów lub aktywności uczniów,
 • pisemnej, np. w postaci testu, sprawdzianu, uzupełnianiu map konturowych różnej treści, wykonanych ćwiczeń i kart pracy, referatu lub portfolio,
 • samodzielnej pracy z tekstem źródłowym, np. odczytywanie i analizowanie danych statystycznych, treści mapy lub literatury,
 • sprawdzenia wytworów uczniów, np. w postaci modeli, prezentacji multimedialnych.

 

8. Kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów są zapowiadane i trwają do piętnastu minut.

9. Praca klasowa (sprawdzian) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela powinna być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, co będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

10. Z bieżącego materiału (z poprzedniej lekcji) nie będą zapowiadane będzie to forma odpytania ucznia.

11. Kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi.

12. Ponadto ocenie będzie podlegała praca i aktywność na lekcji

13. Prace klasowe będą sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy

14. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, powinien ją napisać lub poprawić w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel. Jeśli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.

15. Uczeń ma prawo poprawić raz w semestrze jedną dowolną ocenę pozytywną w terminie 2 tygodni.

16. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie (1 raz na semestr ). W specyficznej sytuacji ucznia może być więcej nieprzygotowań na semestr, pod warunkiem, że zgłosi ten fakt nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. Zwolnienie nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów ( testów ), kartkówek lub innych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia.

17. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności

min. tydzień; po świętach; po wycieczce (na wniosek opiekuna wycieczki).

18. Nie ocenia się negatywnie ucznia, który znalazł się nagle w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).

19. Uczeń może otrzymać plusy za różne formy aktywności (np. aktywność na lekcji, praca domowa, wykonanie dodatkowych zadań, wspieranie i pomoc w pracy na geografii innym uczniom, pomoc i uczestnictwo w różnorodnych działaniach związanych z geografią i inne). Trzy „+” to ocena bardzo dobra.

20. Aktywność na lekcji może podlegać bezpośredniej ocenie np. : bdb

21. Uczeń jest zobowiązany być przygotowanym do każdej lekcji, przynosić zeszyt, zeszyt ćwiczeń, podręcznik, odrabiać zalecane prace domowe.

- Brak zeszytu z pracę domową uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.

- Dopuszczalne jest, aby  uczniowie siedzący w jednej ławce korzystali na lekcji z jednego podręcznika.

22. Podstawowe kryteria dla uzyskania następujących stopni szkolnych:

a. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- spełnia warunki konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela,

- uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (nie jest to wymaganie konieczne)

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia (nie jest to wymaganie konieczne)

b. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z geografii

- wypowiedzi jego są dobre, ale często wspierane dodatkowymi pytaniami zadawanymi przez nauczyciela,

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

- analizuje podawane przez nauczyciela wiadomości, dopatruje się przyczyn i skutków, bierze aktywny udział w lekcji.

d. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności programowych).

e. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z geografii w ciągu dalszej nauki

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela

f. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z  przedmiotu 

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. Jego absencja jest duża (wagaruje),

- nie prowadzi zeszytów przedmiotowych, nie przynosi potrzebnych przyborów,

- nie bierze udziału w lekcji, okazuje jawną niechęć do przedmiotu

- nie korzysta z proponowanej pomocy.

23. Metody oceniania:

 • tradycyjne, nietechniczne – czasami nie mają ściśle określonych kryteriów, opierają się na intuicji nauczyciela,
 • testy różnicujące i kryterialne – przydatne wtedy, gdy nauczycielowi zależy na informacji, jak wyniki danego ucznia mają się do wyników innych uczniów. Informują o stopniu opanowania przez uczniów danej wiedzy i umiejętności lub osiągnięcia ustalonych celów.

24. Uwagi ogólne:

- Podczas lekcji uczeń zobowiązany jest do przestrzegania porządku, zasad kultury osobistej oraz kultury słowa.

- Uczeń jest zobowiązany posiadać na lekcji inne materiały wskazane przez nauczyciela.

- Uczeń ma prawo zadawać pytania związane z tematyką lekcji lub prosić o powtórzenie tych fragmentów lekcji, które nie są zrozumiałe i oczekiwać pomocy ze strony nauczyciela.

- Uczeń zainteresowany geografią ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela w postaci wskazania dodatkowych źródeł informacji geograficznych

- zgodnie z koncepcją programu, ocena powinna uwzględniać osobowość ucznia, logiczne, samodzielne i krytyczne myślenie, a także poprawność w posługiwaniu się terminologią geograficzną, planowość i obszerność wypowiedzi, dokładność obserwacji i wykonywanych zadań oraz prezentowane przez ucznia postawy, w tym postawę podczas pracy w grupie.

23. Ocenę semestralną i roczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych, ale nie jest ona ich średnią arytmetyczną.

24. Szczegółowe zasady WSO znajdują się w Statucie Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze

25. Uzupełnienie dokumentu stanowi 1 załącznik:

a. ZAŁĄCZNIK 1. – kryteria szczegółowe wymagań edukacyjnych z geografii dla klasy 3

 

 

 

Opracowała:  Dorota Rusoń nauczyciel geografii..........................................................................................


Geografia - Konkursy

Regulamin Szkolnego Konkursu Geograficznego

„Tajemnicza Polska”

dla uczniów klas: VII, VIII SP2 i III Gimnazjalnych

w roku szkolnym 2018/2019

 

Informacje ogólne

§ 1 Organizatorem Konkursu są nauczycielki geografii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze.

 

§ 2 Konkurs adresowany jest do uczniów klas: VII, VIII SP2 i III Gimnazjalnych oraz wszystkich uczniów, których temat szczególnie interesuje.

 

§ 3 Konkurs będzie przeprowadzony tylko w etapie szkolnym,

 

§ 4 Zakres wymagań obejmuje wiadomości i umiejętności związane z Polską.

- położenie Polski

- środowisko przyrodnicze Polski

- rozwój społeczno - gospodarczy

- atrakcje turystyczne Polski

- ciekawostki o Polsce

 

§ 5 Cele Konkursu to: rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania geografią,

podniesienie poziomu nauczania geografii,

 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauk geograficznych we współczesnym świecie,
 • tworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między uczniami.
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów,
 • integracja środowiska gimnazjalnego i szkoły podstawowej w nowej sytuacji szkolnej

 

§ 6 Podczas Konkursu uczniowie rozwiązują test, który składa się z zadań zamkniętych: wielokrotnego wyboru z odpowiedzią prawidłową, na dobieranie, typu prawda – fałsz oraz różnego typu zadania otwarte.

§ 7 Uczeń, który chce wziąć udział w Konkursie powinien zgłosić się osobiście do nauczycielek geografii pań: Renaty Polachowskiej i Doroty Rusoń.

 

§ 8 Ostateczny termin zgłoszenia chęci uczestnictwa mija z dniem 23.10.2018r.

 

§ 9 Konkurs odbędzie się 24.10.18roku (środa) w sali 215 (budynek gimnazjum) o godzinie 14.40.

 

§ 10 Na konkurs uczniowie powinni przynieść przybory piśmienne.

 

§ 11 Testy będą sprawdzane przez komisję złożoną z w/w nauczycielek.

 

§ 12 Uczniowie z trzema najwyższymi wynikami otrzymają oceny celujące z geografii (oceny cząstkowe).

§ 13 Za udział w Konkursie uczeń otrzyma pozytywną uwagę ważną przy ocenie zachowania oraz „++” z geografii.

 

§ 14 Wyniki będą przekazane uczniom w terminie do 07.11.18 r. w sposób bezpośredni lub lista uczniów będzie przedstawiona na tablicy Sejmiku.

 

§ 15 Czas na rozwiązanie testu to 45 min.

 

 

 

                                               Organizatorki Konkursu:

 

                               Renata Polachowska......................................................................

 

                                Dorota Rusoń..........


Geografia - prace dodatkowe

TEMATY PRAC DODATKOWYCH Z GEOGRAFII.

 

 1. Portrety ludzi działających w naszym regionie.
 2. Wulkanizm na Ziemi
  1. Wpływ człowieka na zmiany klimatyczne świata
  2. Obszary nadmiaru i deficytu wody na Ziemi
  3. Procesy geologiczne wewnętrzne a współczesna rzeźba Polski
  4. Procesy geologiczne zewnętrzne i ich wpływ na krajobraz Polski
   1. Nagranie filmu o naszym regionie (z własnym komentarzem) – można wykonać w 2 osoby.
   2. Wykonanie gry planszowej lub innej pomocy dydaktycznej o tematyce geograficznej.

- PRACE POWINNY BYĆ WYKONANE SAMODZIELNIE, ESTETYCZNIE.

- POWINNY ZAWIERAĆ OPRAWĘ GRAFICZNĄ.

- PRACE WYKONANE NA KOMPUTERZE NA ZASADZIE KOPIUJ – WKLEJ NIE BĘDĄ OCENIANE!

- FILM POWINIEN TRWAĆ MIN 10 MINUT.

Przy każdej pracy należy podać bibliografię!!!

UCZEŃ MOŻE ODDAĆ JEDNĄ PRACĘ W SEM.!!

 

TERMINY ODDANIA PRAC!!!

SEMESTR I - DO 14.XII.2018

SEMESTR II - DO 24.V.2019

 

Pracę należy oddać do pani Doroty Rusoń.


PROJEKTY EDUKACYJNE

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Temat projektu

 

1

 

Berezowski Rafał

Jan Paweł II – wychowawca i przyjaciel dzieci i młodzieży

 

2

 

Curyło Jerzy

Czy istnieje „złota proporcja” w naturze?

 

3

 

Czekańska Katarzyna

Jak zorganizować i przeprowadzić międzyklasowe rozgrywki w piłkę koszykową?

 

4

Dobrzańska-Lis Agnieszka

 1. 1.     Czy znasz kuchnie świata?
 2. 2.     Czy znasz historię gry Super Mario?

 

5

 

Dzik Marek

Andrzej Grubba – czarodziej rakietki. Czy jest wśród nas jego następca?

 

6

Gostkowska Ewa

Motywy fantastyczne w literaturze

 

7

 

Jasińska Dagmara

 

Kim są absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jeleniej Górze?

 

8

 

Koczwara Ralf

Jak poziom cukru we krwi wpływa na nasze życie?

 

9

 

Klafta Katarzyna

Być jak Vincent van Gogh – czyli jak ukazać emocje w obrazie?

 

10

 

Korecka Dorota

Jak pokonać własne słabości i osiągnąć sukces? – na podstawie przykładów z życia znanych osób

 

11

 

Krusicka Agnieszka

Wihajster, szlafrok, flaszka – ile niemieckiego jest w języku polskim? Rzecz o zapożyczeniach

 

12

Krzos Monika

Jelenia Góra – miasto przyjazne niepełnosprawnym?

 

13

Kubik Beata

 

Moja szkoła w statystykach.

 

 

14

Kuryś Anna

 

1)     Czy współcześni nastolatkowie są tolerancyjni wobec odmienności występujących wśród rówieśników?

2)     Jakie zagrożenia występują we współczesnym świecie wirtualnym?

 

 

15

 

Lipska Grażyna

Co czytali sobie, kiedy byli mali i młodzi?

 

16

 

Lisowska-Lach Monika

 

 

Gdzie i jak odnaleźć 7 Cudów Świata Kotliny Jeleniogórskiej? – film promujący

 

 

17

Łukasiewicz Jolanta

Śladami postaci świata literatury związanych z Karkonoszami

 

 

18

Mazur Zofia

Telefon komórkowy: przyjaciel czy wróg?

 

19

Myrcha Stanisław

 

Bolesław Chrobry, król i wojownik

 

 

20

 

Niepiekło Małgorzata

 

Od marzeń do mistrza w zawodzie, czyli jakie są cele zawodowe młodzieży?

 

 

21

 

Nowak Anna

Dlaczego aktywność fizyczna powinna być stałym elementem naszego życia, na każdym etapie rozwoju?

 

22

 

Piasecki Leszek

Czy istnieje symetria w przyrodzie?

 

23

Pytel-Ruczkowska Alicja

 

Kosmetyki dawniej i dziś – czy warto je stosować?

 

 

24

 

Rusoń Dorota

 

Czy istnieje życie pozaziemskie?

 

 

25

 

Sękiewicz Andrzej

Dlaczego warto zwiedzać Dolinę Pałaców i Ogrodów?

 

26

Siwy Renata

 

Seria wydawnicza: Autorzy naszych lektur

 

 

27

 

Stępień Magdalena

 

Czy warto jeść posiłki w fast foodach?

 

 

28

 

Stylska Helena

Jak człowiek radzi sobie w głębinach morskich i oceanicznych?

 

29

Trelka Iwona

 

Jak zorganizować i przeprowadzić mistrzostwa szkoły w siatkówce?

 

 

30

Uruski Krzysztof

Historia i zabytki Lwówka Śląskiego

 

31

 

Winkel Beata

Czy świat mógłby istnieć bez bakterii?

 

32

 

Wiszowaty Marcin

Jelenia Góra na przedwojennych fotografiach.

 

33

Wiśniowska Mirosława

„Panny niepokorne i żołnierze niezłomni” – zorganizowanie ekspozycji w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

34

Wojtyra Monika

 

Huta Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach – co wiemy o bogatej historii produkcji i zdobnictwa szkła w naszej okolicy?

 

 

35

 

Woźniak Magdalena

Czy E dodane do żywności jest be?

 

36

 

Złotnicka Aleksandra

 

Co, gdzie i za ile? – czyli plan wycieczki po Monachium – mini przewodnik.

 

 

 

Uwaga: tematy własne, zaproponowane przez grupy projektowe uczniów zaznaczono kursywą!


Rodzicu! Przekaż 1% na szkołę Twojego dziecka.
BĘDĄC RODZICEM - NA PEWNO WOLISZ, ABY TWOJE DZIECKO:
- z radością i bez stresu chodziło do szkoły
- zdobywało wiedzę w nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej szkole
- odkryło drzemiące w nim talenty i realizowało swoje pasje
Drodzy Rodzice!

Jesteście najliczniejszą grupą, do której kierujemy naszą Akcję. Nikt tak dobrze jak my i Wy - rodzice, nie może przecież wiedzieć, jak ważne dla nas i naszych dzieci są dobre wykształcenie, zdrowy tryb życia, możliwość rozwijania i realizowania zainteresowań naszych pociech. Przemiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach w naszej ojczyźnie, uwidoczniły niestety, że coraz większy ciężar rozwiązywania problemów związanych z edukacją i wychowaniem dzieci spoczywa na nas, rodzicach. Czy tego chcemy, czy nie - uczestniczymy w życiu społeczno-gospodarczym naszego kraju i braki finansowe dotykają nas wszystkich w równym stopniu. Niedofinansowane szkoły, brudne korytarze, brak pomocy naukowych, zbyt mało lekcji wf, brak zorganizowanych, ciekawych zajęć pozalekcyjnych, czy niekorzystanie z nowoczesnych technologii w edukacji odpowiadających potrzebom młodych ludzi . To wszystko ma wpływ, na to kim w przyszłości będą nasze dzieci i jak potoczą się ich losy. Rozumiemy to i w miarę możliwości próbujemy wspierać szkołę i instytucje edukacyjne, łożąc dodatkowe środki na edukację prywatną, korepetycje, itp. Niemniej jednak, zawsze jesteśmy zmuszani do sięgania w głąb naszych portfeli, a im częściej to robimy, tym bardziej wzrasta stopień naszej frustracji.

Proponowana przez nas „Akcja 1 % dla mojej szkoły”, to nic innego jak wskazanie miejsca przekazania zapłaconych już przez nas podatków. Po raz pierwszy mamy możliwość, dzięki tej Akcji, powiedzenia „chcę, by moje pieniądze wsparły szkołę i lepszą edukację mojego dziecka, wnuka”. Nie są to małe kwoty w skali kraju i co najważniejsze, nic nas to nie kosztuje.

Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, o Twoich pieniądzach będą decydować inni! Wskaż w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Twój 1% podatku. Masz do tego prawo! Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1% podatku. To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

OTO DANE:
WPIS W PIT
KRAJOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
KRS 0000103990

z dopiskiem DLA GIMNAZJUM NR 1 W JELENIEJ GÓRZE